Schouten Vleeswaren: Algemene verkoopvoorwaarden

Algemene verkoopvoorwaarden

Artikel 1 Definities

In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder:
Afnemer: degene aan wie Schouten vleeswaren zaken levert en / of aan wie Schouten vleeswaren diensten verricht of dit met Schouten vleeswaren is overeengekomen, alsmede degene die aan Schouten vleeswaren een opdracht van andere aard heeft verstrekt;
Schouten vleeswaren: de Schouten vleeswaren-entiteit die deze algemene voorwaarden gebruikt en van toepassing heeft verklaard en/of met haar verbonden ondernemingen;
Overeenkomst: alle overeenkomsten tussen Schouten vleeswaren en Afnemer betreffende de aankoop van zaken en / of het afnemen van diensten door Afnemer van Schouten vleeswaren, alsmede iedere andere opdracht die Afnemer aan Schouten vleeswaren verstrekt, alsmede alle (rechts)handelingen die met een en ander verband houden.

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 De navolgende voorwaarden gelden in het bijzonder (dus niet uitsluitend) voor het leveren van vlees, vleesproducten en andere daarmee samenhangende zaken. Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die door Schouten vleeswaren worden aangegaan. De algemene voorwaarden zullen ook van toepassing zijn op eventuele vervolgovereenkomsten en/of andere overeenkomsten tussen Schouten vleeswaren en de afnemer. Hieronder wordt bedoeld met “Afnemer” de wederpartij van Schouten vleeswaren.
2.2 Het feit dat Schouten vleeswaren zich op enig moment niet beroept op ongeacht welke van onderhavige algemene voorwaarden dan ook, betekent dit geenszins dat afstand wordt gedaan van het recht om zich op een later tijdstip te beroepen ongeacht op welk van de eerder genoemde algemene voorwaarden dan ook.
2.3 Indien de afnemer ook inkoop/verkoop voorwaarden heeft worden deze nietig verklaard, en gelden de verkoop voorwaarden van Schouten vleeswaren.

Artikel 3 Totstandkoming, wijziging van de overeenkomst

3.1 Een overeenkomst bindt Schouten vleeswaren pas, ook indien van hem een offerte c.q. verkoopbevestiging is uitgegaan en deze door de Afnemer is aanvaard, nadat Schouten vleeswaren de opdracht van de afnemer schriftelijk heeft bevestigd. Als een opdrachtbevestiging geldt ook de feitelijke uitvoering van de overeenkomst.
3.2 Aanbiedingen, offertes etc. van Schouten vleeswaren zijn altijd geheel vrijblijvend.
3.3 Een wijziging of aanvulling op de overeenkomst verbindt Schouten vleeswaren eerst op het moment dat Schouten vleeswaren deze wijziging en/of aanvulling schriftelijk heeft geaccepteerd en bevestigd.
3.4 Bij annulering van één met Schouten vleeswaren gemaakte overeenkomst, is Schouten vleeswaren gerechtigd om de gemaakte kosten en/of de nog te maken kosten aan de wederpartij in rekening te brengen, zulks met een minimum van 15% van de waarde van de overeenkomst.

Artikel 4 Prijzen

4.1 Voor zover niet uitdrukkelijk anders vermeld c.q. overeengekomen geldt een prijs, die in aanbieding is vermeld of tussen partijen is overeengekomen. Leveringen geschieden franco, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Overheidsheffingen, waaronder B.T.W., zullen overeenkomstig het voor die levering geldend tarief apart in rekening worden gebracht.
4.2 Voor een door Schouten vleeswaren geoffreerde prijs geldt het voorbehoud, dat Schouten vleeswaren bevoegd is de geoffreerde prijs te verhogen met de meerkosten die voor hem ontstaan doordat na de offerte maar vóór de totstandkoming van de overeenkomst de prijsbepalende elementen zoals bijvoorbeeld officiële marktnoteringen van de te leveren zaken of van de grondstoffen daarvoor, inkoop-, transport- en opslagprijzen, verpakkingskosten, lonen belastingen en sociale premies, verzekeringspremies e.d. stijgen.
4.3 Kosten die voor Schouten vleeswaren aan een verplichting tot het terugnemen en/of verwerken van verpakkingsmateriaal verbonden zijn, kan Schouten vleeswaren aan afnemer in rekening brengen.
4.4 Verpakkingsmateriaal, dat in aanmerking komt voor hergebruik (zoals kratten) blijft te allen tijde eigendom Schouten vleeswaren en dient door de afnemer te worden teruggegeven aan Schouten vleeswaren. Blijft de afnemer daarmee in gebreke dan zullen alle kosten verbonden aan de vervanging van dat materiaal aan de afnemer in rekening worden gebracht. Ook indien de emballage niet gelijk geruild wordt verplicht de afnemer zich de transport kosten voor het terug bezorgen van de emballage tot aan het adres van Schouten vleeswaren te betalen.

Artikel 5 Levering

5.1 Als leveringstermijn geldt de datum die is opgenomen in de door Van Schouten vleeswaren opgestelde Verkoopbevestiging. Vanaf deze leveringsdatum is het risico van de af te leveren zaken voor de wederpartij. Indien een afroepdatum is vastgesteld, geldt deze datum als leveringsdatum.
5.2 In het geval Schouten vleeswaren vooruitbetaling van de verschuldigde prijs of verlening van zekerheid voor de betaling daarvan binnen veertien (14) kalenderdagen na het tot stand komen van de overeenkomst verlangt, gaat de termijn niet eerder in dan nadat die vooruitbetaling c.q. de zekerheid geheel is ontvangen.
5.3 Schouten vleeswaren is gerechtigd om deelleveringen uit te voeren en is eveneens gerechtigd deze deelleveringen apart te factureren door middel van een deelfactuur. Het is de afnemer niet toegestaan betalingsverplichtingen op te schorten indien Schouten vleeswaren besluit over te gaan tot het verrichten van deelleveringen.
5.4 Enkel overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn doet Schouten vleeswaren nog niet in verzuim zijn. Daarvan is pas sprake wanneer Schouten vleeswaren om hem toe te rekenen redenen ook niet levert binnen een hem na de overeengekomen leveringstermijn schriftelijk gestelde nadere redelijke termijn.
5.5 Afnemer mag de overeenkomst wegens termijnoverschrijding, die Schouten vleeswaren is toe te rekenen en haar als gevolg van het in 4.4. bepaalde in verzuim doet zijn, slechts ontbinden voor zover de overeenkomst nog niet is nagekomen en instandhouding van het nog niet nagekomen deel van de overeenkomst in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd. Kwijtschelding van leveringsplicht zonder berekenen van kosten in geval van overmacht.
5.6 Het feit dat de afnemer de levering na de overeengekomen leveringstermijn niet heeft opgehaald, ontslaat hem niet van zijn verplichting om deze levering te betalen.
5.7 Schouten vleeswaren heeft het recht om levering(en) op te schorten, indien de afnemer zijn verplichtingen jegens Schouten vleeswaren ongeacht om welke reden dan ook en uit hoofde van welke overeenkomst dan ook niet is nagekomen.

Artikel 6 Betaling

6.1 Betaling dient te geschieden overeenkomstig de betalingsconditie die is bevestigd op de door Schouten vleeswaren opgestelde en verzonden factuur.
6.2 De afnemer is niet gerechtigd tegen vorderingen die hij heeft op Van Schouten vleeswaren te verrekenen met hetgeen hij aan Schouten vleeswaren verschuldigd is, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
6.3 Bij niet-tijdige betaling van de verschuldigde prijs is afnemer door het enkele overschrijden van de voor betaling geldende termijn vanaf het overschrijden van die termijn tot de dag van volledige betaling over het verschuldigde maar niet betaalde deel van de prijs een rente verschuldigd die gelijk is aan de wettelijke rente plus twee (2) procent. Schouten vleeswaren is gerechtigd de nakoming van al zijn verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten totdat volledige betaling van het verschuldigde is ontvangen. Vindt volledige betaling van het verschuldigde ook niet plaats binnen een door Schouten vleeswaren gestelde nadere termijn dan is Schouten vleeswaren bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te
ontbinden, een en ander onverminderd eventuele andere rechten van Schouten vleeswaren waaronder in het bijzonder zijn recht op schadevergoeding.
6.4 Alle gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten die Schouten vleeswaren maakt in verband met enig tekortschieten van afnemer in nakoming van zijn verplichtingen, komen geheel voor rekening van de afnemer.
6.5 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal de betaling door of vanwege de afnemer strekken volgens artikel 6:44 BW.
6.6 In het geval ten laste van afnemer beslag wordt gelegd, hem surseance van betaling wordt verleend of hij in staat van faillissement
wordt verklaard, of in het geval dat afnemer zijn onderneming geheel of gedeeltelijk staakt of overdraagt, wordt al hetgeen afnemer aan Schouten vleeswaren verschuldigd is direct ten volle opeisbaar.

Artikel 7 Kwaliteit; Keuring; Reclames

Kwaliteit

7.1 De afgeleverde zaken gelden als deugdelijk indien zij voldoen aan de wettelijke veterinaire kwaliteitseisen, zowel nationaal als door EU gesteld, die ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst gelden, en indien zij verder beantwoorden aan de uitdrukkelijk overeengekomen specificaties en geschikt zijn voor het gebruik dat door afnemer vóór of bij het sluiten van de overeenkomst uitdrukkelijk is genoemd.
7.2 De afnemer dient alle verplichtingen na te komen betreffende de voorgeschreven
etikettering en informatieverstrekking.

Reclame

7.3 Klachten over facturen dienen binnen 5 dagen na factuurdatum schriftelijk bij Schouten vleeswaren te zijn gemeld. Indiening van een klacht schort de betalingsverplichting van de afnemer niet op.
7.4 Klachten over de door Schouten vleeswaren verkochte zaken dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen de volgende termijnen per post, fax of per e-mail Schouten vleeswaren schriftelijk kenbaar worden gemaakt:
-in het geval het niet-bevroren vlees betreft, binnen 24 uur na feitelijke levering
-in het geval het bevroren vlees betreft, binnen 5 kalenderdagen na feitelijke levering
7.5 Klachten over verkochte zaken worden alleen in behandeling genomen indien deze vergezeld gaan met een verslag dat is opgesteld door een (erkende en beëdigde) deskundige. In dit verslag dient melding te worden gemaakt van alle gebreken en tekortkomingen. Het (voorlopige) verslag dient per fax, of aangetekende brief te worden gezonden aan Schouten vleeswaren, zulks, afhankelijk van de zichtbaarheid van het gebrek, uiterlijk binnen de termijn als in 6.4. genoemd.

Gewichtsverlies

7.6 Gewichtsverlies door koeling of bevriezing wordt niet als tekortkoming aangemerkt. Indien Afnemer de te leveren zaken zelf bij Schouten vleeswaren ophaalt, stelt Schouten vleeswaren Afnemer desgewenst in de gelegenheid de zaken bij Schouten vleeswaren te wegen of in haar aanwezigheid te doen wegen. Klachten over gewichtsverlies worden door Schouten vleeswaren alleen in behandeling genomen voor zover een weging onder toezicht van Schouten vleeswaren heeft plaatsgevonden.
7.7 Indien de afnemer meent dat van gewichtsverlies sprake is, dat niet veroorzaakt is door koeling of bevriezing, moet hij dit per fax of e-mail, vergezeld van een officiële weegbrief, uitgegeven na officiële en erkende wegingen, binnen vierentwintig (24) uur na feitelijke levering van de zaken aan Schouten vleeswaren mededelen.
7.8 Indien het gewichtsverlies niet met de in punt 6.7 genoemde voorwaarden aan Schouten vleeswaren is gemeld, wordt de klacht niet in behandeling genomen.

Klachtenbehandeling

7.9 Schouten vleeswaren zal de zaken waarover op de juiste wijze is geklaagd, onderzoeken.
7.10 Vanaf het moment van indiening van de klacht totdat het onderzoek is geëindigd, is afnemer verplicht de zaken waarover geklaagd is op te slaan onder perfecte omstandigheden. Bij gebreke hiervan, wordt de klacht niet (verder) in behandeling genomen.
7.11 Indien Schouten vleeswaren de klachten gegrond acht, heeft zij de keuze om ofwel een door haar te bepalen tegoed toe te kennen voor het product ofwel om het product op haar kosten terug te nemen.
7.12 De afnemer kan geen aanspraak maken op enige vergoeding indien zij zonder
schriftelijke toestemming van Schouten vleeswaren tot terugzending van de zaken waarover wordt geklaagd, overgaat.

Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud

8.1 Het eigendom van de geleverde zaken gaat op de afnemer niet eerder over dan nadat afnemer al hetgeen hij uit hoofde van of in verband met enige met Schouten vleeswaren gesloten overeenkomst tot het leveren van zaken aan Schouten vleeswaren verschuldigd is, ten volle heeft betaald.
8.2 Afnemer is verplicht de zaken, waarvan de eigendom nog bij Schouten vleeswaren rust, duidelijk afgescheiden van andere zaken en overigens naar behoren te bewaren.
8.3 Over zaken, waarvan de eigendom nog bij Schouten vleeswaren rust, mag afnemer niet anders beschikken dan past in de normale uitoefening van zijn beroep of bedrijf; daaronder valt niet het gebruik van die zaken voor het verstrekken van zekerheid.
8.4 Wanneer afnemer enige verplichting uit hoofde van of in verband met enige met Schouten vleeswaren gesloten overeenkomst tot leveren van zaken niet ten volle nakomt, is Schouten vleeswaren gerechtigd hem nog in eigendom toebehorende zaken eigenmachtig
terug te nemen, zonder dat hij tot enige vergoeding is gehouden. Afnemer is verplicht hierbij alle gewenste medewerking te verlenen en machtigt Schouten vleeswaren onherroepelijk om daartoe de bij of voor afnemer in gebruik zijnde ruimten te (doen) betreden. Alle kosten van terugnemen zijn voor rekening van de afnemer.

Artikel 9 Overgang van risico

9.1 Schade aan of geheel of gedeeltelijk verlies van te leveren zaken komt en blijft voor risico van afnemer reeds vanaf het moment van aankomst van die zaken op de plaats van aflevering. Indien Schouten vleeswaren zaken ter aflevering aan afnemer aanbiedt, maar afnemer die zaken om niet aan Schouten vleeswaren toe te rekenen redenen niet afneemt, komt en blijft schade aan of geheel of gedeeltelijk verlies van die zaken vanaf het moment van aanbieding eveneens van afnemer.

Artikel 10 Ontbinding, overmacht en bevrijding

10.1 Indien de afnemer niet, niet-behoorlijk of niet-tijdig aan enige verplichting voldoet, welke voor hem uit de overeenkomst voortvloeit, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling, onder curatele stelling, stillegging of liquidatie van het bedrijf van de afnemer, is Schouten vleeswaren ter harer keuze gerechtigd, zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de haar verder toekomende rechten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Voorts worden alle vorderingen van Schouten vleeswaren op de afnemer in dat geval terstond opeisbaar.
10.2 Indien Schouten vleeswaren tekortschiet in de nakoming van een verplichting jegens afnemer kan dat tekortschieten niet aan Schouten vleeswaren worden toegerekend, indien het tekortschieten het gevolg is van een voor Schouten vleeswaren ongewone of niet voorziene omstandigheid. Als een zodanige omstandigheid geldt in ieder geval, althans voor zover Schouten vleeswaren ter zake geen schuld treft: oorlog of een daarop gelijkende situatie, oproer, sabotage, brand, blikseminslag, explosie, uitstroming van gevaarlijke stoffen of gassen, storing in de energievoorzieningen, ernstige bedrijfsstoring, ziekte van personeel op ongewone schaal, staking, bedrijfsbezetting, blokkade, boycot, tekort aan grondstoffen, transportbelemmeringen, overheidsmaatregelen waaronder invoer-, uitvoer-,
doervoer-, produktie- of leveringsverboden, niet of niet-tijdig presteren van een door Schouten vleeswaren bij de uitvoering betrokken derde, waaronder een toeleverancier, het optreden van epidemische dierziektes.
10.3 Schouten vleeswaren bericht de afnemer indien zich een geval van overmacht voordoet.
10.4 Onverminderd aan partijen verder toekomende rechten geeft overmacht beide partijen de bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden voor het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan nadat de overmachtssituatie 2 maanden heeft voortgeduurd, zonder dat partijen over en weer tot enigerlei schadevergoeding zullen zijn gehouden.
10.5 Afnemer kan de overeenkomst wegens Schouten vleeswaren toe te rekenen tekortkomingen ontbinden slechts voor zover Schouten vleeswaren ook na een schriftelijke aanmaning daartoe niet binnen alle omstandigheden in aanmerking genomen redelijke termijn er in slaagt de tekortkomingen op aanvaardbare wijze op te heffen en instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van afnemer kan worden gevergd.

Artikel 11 Aansprakelijkheid voor schade

11.1 Schouten vleeswaren is slechts aansprakelijk voor de schade die aan haar opzettelijk of grove schuld is te wijten.
11.2 Schouten vleeswaren is geen geval gehouden tot vergoeding van een hoger bedrag dan zij zelf ter zake van de schade waarvoor zij aansprakelijk wordt gehouden op haar verzekeraars kan verhalen. Indien verzekeraars niet tot uitkering overgaan of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid beperkt tot éénmaal de netto factuurwaarde van de desbetreffende levering, doch in ieder geval tot maximaal € 2.500.000 Indien meerdere schades het gevolg zijn van dezelfde oorzaak of dezelfde groep oorzaken, geldt eveneens het bovenstaand met dien verstande dat Schouten vleeswaren totale aansprakelijkheid ten opzichte van de betrokken afnemer is beperkt tot € 2.500.000 welke bedrag pro-rata wordt uitgekeerd.
11.3 Een schade dient met bekwame spoed doch in ieder geval binnen 30 kalenderdagen na ontdekking schriftelijk aan Schouten vleeswaren te worden gemeld en aan Schouten vleeswaren alle medewerking te worden verleend bij een eventueel onderzoek zijnerzijds naar aard, omvang en oorzaak van
de schade, een en ander op straffe van verval van het recht op schadevergoeding.
11.4 Schouten vleeswaren bedingt alle wettelijke en contractuele verweermiddelen, welke zij ter afwering van haar aansprakelijkheid jegens afnemer kan inroepen, mede ten behoeve van ondergeschikten, de niet-ondergeschikten voor wier gedragingen Schouten vleeswaren ingevolge de wet aansprakelijk zou zijn en de toeleveranciers van Schouten vleeswaren.

Artikel 12 Geheimhouding

12.1 Afnemer is verplicht tot absolute geheimhouding van alle van Schouten vleeswaren afkomstige informatie (waaronder ideeën, kennis, handelsgeheimen, gegevens, procedures, stoffen, monsters en dergelijke) die hem in het kader van (de uitvoering van) de Overeenkomst ter kennis komt en die door Schouten vleeswaren is aangemerkt als vertrouwelijk dan wel waarvan Afnemer het vertrouwelijke karakter redelijkerwijs kan vermoeden (“Vertrouwelijke Informatie”). Afnemer beperkt de toegang tot Vertrouwelijke Informatie tot de personen die deze voor (de uitvoering van) de Overeenkomst nodig hebben. Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Schouten vleeswaren maakt Afnemer geen Vertrouwelijke Informatie of enig deel daarvan bekend of openbaar aan enige persoon,
firma, vennootschap of andere entiteit en zal Afnemer de Vertrouwelijke Informatie of enig deel daarvan niet gebruiken anders dan voor (de uitvoering van) de Overeenkomst.
12.2 De geheimhoudingsplicht bedoeld in artikel 15.1 geldt niet voor informatie waarvan
Afnemer met behulp van schriftelijk bewijs kan aantonen dat deze:
– voorafgaand aan openbaarmaking door Schouten vleeswaren volledig in zijn bezit was zonder dat Afnemer daarbij aan een geheimhoudingsplicht jegens Schouten vleeswaren of een derdewas gebonden; of
– op het moment van openbaarmaking door Schouten vleeswaren reeds algemeen bekend of beschikbaarwas of dit nadien is geworden, anders dan door een doen of nalaten
van Afnemer; of
– door Afnemer werd verworven van een derde die niet gebonden was door een
geheimhoudingsplicht met betrekking tot die informatie; of
– door Afnemer zelfstandig is ontwikkeld zonder enige gebruikmaking van door
Schouten vleeswaren geopenbaarde informatie; of
– op grond van de wet, enig voorschrift of regel van een van overheidswege
erkende instantie, dan wel een bindende en niet voor beroep vatbare uitspraak
van een rechter of een ander overheidsorgaan, door Afnemer openbaar moet
worden gemaakt. In dat geval zal Afnemer Schouten vleeswaren hiervan tijdig schriftelijk
berichten zodat de omvang van de openbaarmaking door Afnemer, in overleg met Schouten vleeswaren, kan worden beperkt tot hetgeen strikt noodzakelijk is.
12.3 Afnemer is verplicht dezelfde verplichting als bedoeld in artikel 15.1 op te leggen
aan zijn werk nemers of derden die hij bij de uitvoering van de Overeenkomst heeft
ingeschakeld. Afnemer staat er voor in dat deze werknemers / derden niet in strijd
handelen met de geheimhoudingsplicht.

Artikel 13 Uitleg

13.1 De nietigheid van enige bepaling van deze voorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
13.2 Voor zover in de voorwaarden wordt gesproken over zaken en goederen, komt met betrekking tot het verrichten van diensten aan de betreffende bepalingen qua inhoud en strekking een zoveel mogelijke overeenkomstige betekenis toe.

Artikel 14 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

14.1 Op de overeenkomst, ook voor wat betreft de totstandkoming daarvan, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag van 11 april 1980 blijft uitdrukkelijk buiten toepassing.
14.2 In geval van een overeenkomst, die vervoer van zaken buiten het grondgebied van Nederland meebrengt, zijn de door de Internationale Kamer van Koophandel te Parijs vastgestelde “INCOTERMS 2010” aanvullend van toepassing in die zin dat door partijen gehanteerde handelstermen zoveel als mogelijk met de onderhavige voorwaarden verenigbaar overeenkomstig de “INCOTERMS 2010” worden uitgelegd.
14.3 Van geschillen over of in verband met de overeenkomst ook voor wat betreft het tot stand komen daarvan, neemt bij uitsluiting kennis de bevoegde rechter te Den Bosch. Schouten vleeswaren is echter bevoegd het geschil aan een andere bevoegde Nederlandse of buitenlandse rechter voor te leggen.

Artikel 15 Deponering

15.1 Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te
Venlo, en zijn te vinden op onze website www.schoutenvleeswaren.nl.

Schouten Vleeswaren BV
Beijtelstraat 1b
5931 NJ Tegelen
Tel: 077 465 7021

Zandterweg 12
5973 RC Lottum
Tel: 077 465 7021

Online bestelling